Ślub Cywilny

 

Tu jesteś: ślub >>> Urząd Stanu Cywilnego >> ślub cywilny
ślub, wesele

       Możemy wybrać dowolny Urząd Stanu Cywilnego w którym chcemy zawrzeć związek małżeński.

       W pierwszej kolejności należy złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie-zapewnienie o braku znanych nam przeszkód do zawarcia małżeństwa. Na podstawie naszego oświadczenia urząd wydaje odpowiednie zaświadczenia. Następnie składamy wymagane dokumenty oraz wpłacamy wymaganą opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa. Termin naszego ślubu może być ustalony po upływie miesiąca i jednego dnia od chwili złożenia dokumentów.       Jakie dokumenty. W zależności od sytuacji:

  1. Jeżeli para wstępuje w związek małżeński po raz pierwszy i obydwoje są obywatelami Polski, wymagane są dowody osobiste oraz skrócone akty urodzenia.
  2. Jeżeli jedno z przyszłych małżonków jest wdową lub wdowcem poza wymienionymi dokumentami muszą przedłożyć odpis aktu zgonu współmałżonka.
  3. Jeżeli w nowy związek małżeński pragnie wstąpić osoba rozwiedziona dodatkowo musi przedłożyć skrócony odpis aktu małżeństwa i odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód.
  4. Jeżeli jednym z przyszłych współmałżonków jest osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi złożyć dokument który stwierdza, iż według prawa kraju z którego pochodzi nie ma przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa. Dokument ten wydawany jest przez odpowiednie organy kraju, którego jest obywatelem, bądź konsulat tego kraju na terenie Polski. Dokument ten musi zawierać następujące informacje: dane personalne, obywatelstwo, stan cywilny, imiona i nazwisko osoby, z którą zamierza wziąć ślub. (W przypadku pojawienia się trudności z uzyskaniem takiego dokumentu, sąd polski na wniosek obcokrajowca może go zwolnić z tej konieczności.) Zapewnienie stwierdzające brak jakichkolwiek przeszkód co do zawarcia związku małżeńskiego może być złożone przed polskim konsulem. Bardzo ważne jest aby obywatel innego kraju miał ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Poza wymienionymi dokumentami składa pozostałe takie same jak obywatel Polski. Jeżeli jest to osoba rozwiedziona wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski na terenie RP. Koniecznie należy pamiętać, iż do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego!

       Dokumenty jakie muszą mieć przy sobie przyszli małżonkowie w dniu zaślubin w USC:

  1. Dowody osobiste
  2. Osoba będąca obywatelem innego kraju paszport
  3. Świadkowie muszą mieć przy sobie dowody osobiste ( jeżeli świadek lub świadkowie nie mówią w języku polskim konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego!)

    Dominika KalkowskaPrześlij znajomym:        

Reklamy

Ostatnio na forum

Właściciel serwisu